نقل قول -۲

Sethian ۲۰۰۱:

Good numerics is ultimately about getting things to work; the slavish and blind devotion to one approach above all others is usually a sign of unfamiliarity with the range of troubles and challenges presented by real applications.

جیمز ستیان -یکی از ریاضیدانان مبدع روش Level Set و استاد دانشگاه برکلی-: مهم در یک روش عددی به کار انداختن آن است. تعلق خاطر کورکورانه و سرسری به یک روش خاص در برابر روش‌های دیگر معمولا نشان‌دهنده ناآشنایی با مشکلات و چالش‌های زیادی است که در کاربردهای واقعی وجود دارند.

منبع

نقل قول – ۱

قال الامام علی -علیه السلام-:

یستَدَلَّ عَلَی ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَاخیرِ الاَفاضِلِ.

امام علی -علیه السلام- فرمود: چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود: ضایع کردن اصول (مسائل مهم) و سرگرم شدن به فروع (امور کم اهمیت) و و به کار گماردن آدم های پست و کنار گذاردن انسان های فاضل.

غرر الحکم، ص ۳۴۲

 

نقل قول از اینجا