رسم خطوط افقی در Latex

در Latex انواع خطوط را می‌توان توسط تابع line ترسیم کرد. این تابع دو پارامتر می‌گیرد که تعیین کننده بردار نرمال عمود بر خط هستند.
در مورد خطوط افقی، مولفه افقی این بردار ۱ و مولفه قائم آن صفر است. علاوه بر این داخل کروشه باید طول این خط ذکر شود.
[tex light=”true”]line(nx,ny){length}[/tex]
مشکل استفاده از این دستور این است که نمی‌توان همراه با ماکروی textwidth از آن استفاده کرد (یا لااقل من نتوانستم.).
راه حل دیگر استفاده از یک جدول غیر واقعی است:
[tex light=”true”]begin{centerl}
begin{tabular*}{.5textwidth}{c}
hline
end{tabular*}
end{center}[/tex]
اشکال استفاده از این روش ناخوانایی آن است. بنابر این بهتر است همه این دستور به یک دستور تبدیل شود:
[tex light=”true”]newcommand{hseprate}[1]{
begin{center}
begin{tabular*}{#1}{c}
hline
end{tabular*}
end{center}
}[/tex]
و پس از آن هر جا که لازم بود می‌شود به راحتی از یک دستور استفاده کرد:
[tex light=”true”]hseprate{0.5textwidth}[/tex]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *