مشکل به روزرسانی راسپبین

یه مشکل داشتم با راسپبینم: وقتی که دستور

رو وارد می‌کردم این خطا رو می‌داد:

راه حل این مشکل رو بعد از کمی گشتن از اینجا پیدا کردم. البته من اون راه حل رو کمی خلاصه کردم. کافیه این دستورا رو تو ترمینال وارد کنیم:

و تمام.